Saturday, May 8, 2010

Latih Kertas 1 Tanya Bahasa Iban PMR

1. Apai Migat diatu benung ___________ orang nyereta kus pasal chara nupi ikan keli.
A. sama B. tang C. enggau D. lalu

2. Mija Gani udah _______ ngena chura mirah terang
A. chat B. dichat C. techat D. ngechat

3. Kitai patut bebasa _______ malas budi apai indai.
A. tang B. sereta C. lalu D. nya

4. Nana berasai ngantuk laban _________ chukup tinduk demalam
A. jelan B. nyampau C. apas D. enda

5. Lebuh ti bemain bol, dia Ajol tesipakka batu lalu kening iya mensul laban ________ ba tiang gol.
A. dikena B. ngempit C. tepantup D. tetegu

6. Sida Julong sekelas deka bekereja ______ pukul empat lemai ngagai pukul lima lemai kena Hari Lima.
A. antara B. lebuh C. semina D. lalu

7. Nembiak sekula patut nemu _______ penerit atur sekula.
A. laban B. pasal C. nya D. ti

8. Manuk ba kandang nya nyau _________ laban sakit
A. ragak B. regas C. runggu D. inggar

9. Batang Rajang nya sungai ti _______ panjai di menua Sarawak.
A. balat B. pemadu C. raya D. udu

10. Orang enggai begulai enggau kitai _____ perangai kitai enda manah.
A. enti B. sambil C. lalu D. awakka

11. Pengajar Simun ngasuh aku mai sebatang tungkat enggau dua_________ machis dikena pagila.
A. limpir B. kerubung C. lungkit D. puchuk

12. Untung _______ kitai enti selalu deka macha laban ulih nambahka penemu diri.
A. ti B. ke C. meh D. nya

13. Kedai Emas Tauke Lee Chuan ______ Pasar Baru Limbang udah kena rumpak demalam.
A. di B. ba C. ke D. dalam

14. Jalai ke menua aki Satim balat bendar belubang _________ suah ditengah lori ngangkut batu.
A. nya alai B. taja pan C. laban D.kelebih

15. Aya Jembu: ________ kebun rian aki nuan,Jang?
Janting : Enda jauh ari rumah panjai, kira sepenikau ari kebun tuai rumah.
A. Dini B. Nama C. Ba D. Sapa

16. Pekit main futsal ______ diatur kena minggu dudi tu ila.
A. udah B. deka C. apin D. bedau

17. Kasut ti dibeli apai iya _________ mirah enggau putih.
A. chura B. bechura C. chura-chura D. bechura-chura

18. Indai Among seduai Indai Renya benung mansai ikan __________ sungai Kara.
A. di B. ba C. dalam D. nya

19. Pengerami melah pinang di rumah Jamping deka digaga ____________ enggau pengerami gawai.
A. berimbai B. imbai C. serimbai D. diimbai

20. Bala temuai ti datai nya tadi ______________ sida aya Ungkir.
A. kaban-kaban B. kaban-belayan C. sekaban-kaban D. kaban-sekaban

21. Umang enggau Ijah meli tiga ______ baju baru kena maya gawai ti deka nyadi tu ila.
A. lambar B. buah C. pasang D. gulung

22. Pemajik indu dara nya __________ pemajik Kumang.
A. munyi B. baka C. sema D. nitih

23. Lee Chong Wei siku ari pemain badminton ti tebilang._______ diatu agi megai pemain lumur satu dunya.
A. Iya B. Sida C. Dek D. Aku.

24. Kitai _______ bekelimat lebuh bekenaka duit ngambika enda suntuk belanja ba ujung bulan.
A. endang B. patut C. semadi D. anang

25. Ikan nya _________ ulih nubai tang ulih mansai di Sungai Seliu.
A. bedau B. ukai C. nadai D. ti

26. Buah Kemantan ________ belakang sekula kami agi labuh bubuk.
A. nya B. nyin C. di D. ke

27. Bala polis bebaris ___________ pukul tujuh ngagai pukul lapan pagi.
A. ari B. pun C. maya D. lebuh

28. Api ti makai reban umai sida aya Limban nyau ______________.
A. nyadi B. nyadi-nyadi C. nyadi-senyadi D. senyadi-nyadi

29. Apai tuai nya selalu _________ aku lebuh maya betemu.
A. anak B. beranak C. nganakka D. peranak

30. Amat gamal iya mit _________ iya tegar bendar makai.
A. lalu B. tang C. kebuah D. nya alai

31. Iya muai uras ari lubang __________ lambar gelegar.
A. ari B. ngagai C. antara D. sereta

32. Bala nembiak gaga ati _________ tepedaka rampa Bukit Sagan.
A. lebuh B. nya alai C. lalu D. nya

33. Sida bulih amat padi, ____________ sida iya tau enda bumai dalam kandang dua tiga taun ti deka datai.
A. ketegal B. laban C. tang D. nya alai

34. Aking, Untam __________ Jembu udah dipilih ngarika sekula ba pekit ngajat.
A. lalu B. sereta C. enggau D. ngagai

35. Udah tembu makai, dia kami sebuat sama bela _______ nginti di Sungai Limbang.
A. bai B. bai-bai C. bebai D. bai-bebai

36. Undang-undang menua Malaysia netapka semua orang ti deka mai motosikal tauka kerita _______ ngembuan lesen deriba.
A. tau B. ulih C. mesti D. endang

37. Surat tu aku terima ____________________ pangan aku ti diau ba Sri Aman, Sarawak.
A. ari B. ba C. ke D. dalam

38. Aya Unting diau di menua tu _______________ ari dua puluh taun ti udah.
A. ngepun B. nyentukka C. baka D. kenyau

39. Pengajar Lumping Tada deka meri licha ______________ teknik nyaut peresa Bahasa Iban.
A. ulih B. bagi C. pasal D. ungkup

40. Sida deka nemuai ke Brunei ________________
A. tadi B. Pagila C. kemari D. ensana

41. Rimong ditikika pangkat _____________ iya rajin bekereja.
A. lalu B. tang C. laban D. nya alai

42. Semua orang ti agi ngena kad pengelala ti lama dipinta ____________ ngagai kad pengelala ti baru sebedau ujung taun tu.
A. tukar B. nukar C. ditukar D. tetukar

43. Sayau amat tanah Aya Ibai. Semina tiga ______________ di ulu nyin bedau dijual iya.
A. buah B. bidang C. bengkah D. genteran

44. Anak temuai nya deka betemu enggau bala uchu __________________ Bungai Nuing
A. ambu B. uchu C. diambu D. dambu

45. Apai Jungin nguna dua __________________ dawai dikena nanchang tuat lada.
A. engkilung B. tumpuk C. limpir D. raup

46. Indai Endu udah belabuh _________ duit dikena anak iya belajar ke menua tasik jemah ila.
A. ngambi B. bekenaka C. ngelalaika D. nyimpan

47. Ichit wit niang Linggung endang tebilang bajik _________ sigat.
A. lalu B. tang C. nyau D. enggau

48. Bala nembiak mesti bebaris lebuh ngambi __________ di Balai Makai.
A. makai B. pemakai C. sepemakai D. makai-semakai

49. Sida sekaban nemuai ______________ Johor.
A. ke B. di C. ba D. dalam

50. Laura meremi _____________ maya mansa orang tuai.
A. duduk B. belawa C. bejalai D. bediri

51. Jali _____________ Bidun sama bela rindu macha bup cherita.
A. tauka B. enggau C. seduai D. lalu

52. Indu _____________ nya likun amat ngintu pesakit ba wad anak mit.
A. misi B. doctor C. penulis D. pengajar

53. Jawai benung __________ ai kopi ba dapur dikena ngirup pagi nya.
A. ngaga B. nyumai C. nanak D. nasak

54. Penanggul disiplin nembiak sekula patut dipadahka ______________ komiti penyaga disiplin sekula.
A. ari B. ke C. ngusung D. ngagai

55. Pemanah basa enggau jaku Empaling ngasuh iya balat _____________ bala sida serumah.
A. dikemesai B. dikerindu C. ditemegah D. dititih

56. “Besai mih pengarap __________ enti kita serumah ulih ngabang maya melah pinang aku ila,” ku Lanyau madah ngagai Tuai Rumah Enteri.
A. kami B. kita C. kitai D. sida

57. Minggu nyin kemari apai aku bisi ke pasar Sibu lalu sempat meli ____________ tawak.
A. selabuan B. selambar C. sebuah D. serawan

58. Enam __________ ikan keli di dalam mangkuk nya tadi udah diempa mayau.
A. igi B. iti C. kepin D. kerat

59.Kain ini Sendun nyau abis _______________ dibai iya ke rarika ular tedung lebuh nurun mansai ba Sungai Pasai.
A. charik rubik B. charik marik C. chau belau D. charut bebalut

60. Penanggul disiplin endang patut diripot __________ komiti disiplin sekula.
A. enggau B. ngagai C. nuju D. ba

61. Pemaju pelajar anak bepanggai amat _________ sukung apai indai.
A. ari B. ba C. ke D. dalam

62. Jarah meli tiga ________ manuk lanjau.
A. puchuk B. iti C. iku D.lambar

63. Kami telunga-lunga ________ cherita ari radio.
A. ningaka B. meda C. beratika D. nusui

64. Kami bebendar bebelika barang __________ ke rembus ke nengeri.
A. kala B. apin C. udah D. nya alai

65. Bandang sesikuk _____________ laban natka kaki iya ke disengat kala.
A. ketawa B. nyabak C. ringat D. pedis

66. Jawah dipilih ___________ sekula iya dalam pekit main badminton.
A. ngenedika B. ngarika C. ari D. pengari

67. Nembiak nya ____________ pandai dalam kelas sida. Nya iya bulih lumur Satu belama dalam peresa.
A. jelan B. sedang C. pemendar D. pengabis

68. Kayu engkabang nya enda _________ tapang sekayu nyin.
A. ngeninggi B. tinggi C. peninggi D. tinggi-tinggi

69. Pemeri orang nya ngagai sida semenua agi________ amat.Diatu pan sida agi minta tulung orang mayuh.
A. apas B. nyampau C. mayuh D. bendar

70. Kami agi bejalai __________ kami lelak.
A. nya alai B. kelimpah nya C. taja pan D. nya meh

71. Iya __________ batang tepus ngena duku.
A. najar B. malu C. mumpung D. enggau

72. Indu nya bejalai ___________ pejalai Kumang.
A. nyau ka B. baka C. munyi D. sema

73. Chuat ___________ Ah Hong mandi ba sungai.
A.sereta B. enggau C. tauka D. taja pan

74. Igat ngengkahka bekal ke dibai iya ari umai di _______ mija makai.
A. sendi B. dalam C. atas D. luar

75. Ukui ke berekak nya nyau ________, empa pemendar ke belaban enggau pangan diri.
A. berebah rimpai B. begiling kaping C. teterap tetingkap D. kundang kasang

76. Lebuh ai pasang raya, aki Ungkok mudik ke _______
A. atas B. ulu C. ili D. tebing

77. Nembiak indu rebak baru diatu enggai belajar betenun laban pengawa nya __________ amat.
A. jampat B. sikar C. lunggat D. chendik

78. Di menua kitai, ______________ majak kurang sekurang laban mayuh udah di tebang orang.
A. tapang kedang B. babas kerangas C. paku tubu D. jerami repik

79. Sida serumah chukup muji ________ apai tiri Dom enggau anak dulu bini iya.
A. penyikar B. pemadas C. pemandai D. peneleba

80. Penatai bala pemesai disambut _______ ngena chukup adat basa sereta diumbaka enggau kajat tabuh.
A. aku B. kami C. sida D. seduai

81. Empani muar dua ________ manyi
A. igi B. buah C. labit D. tangkai

82. Pengawa Jang enggau Endu ti deka melaki bini udah __________ sida sebilik lemai kemari
A. dikeamatka B. dipesebutka C. dikemegauka D. dikerandauka

83. Chuat ngembuan juluk ati deka nyadi _________ ba opis betanam betupi jemah ila.
A. neutologi B. geologi C. bakterialogi D. patologi

84. Pun rian ti di belakang rumah nya __________ magang.
A. pepanjai B. jejuau C. chechegit D. tetinggi

85. Aya Duat bejual sayur _____Tamu Besai ninting hari Lima.
A. di B. ke C.ari D. nuju

86. Adi Ejah kena anu apai iya ______ti kelalu lama meda televisyen nyentukka jauh malam.
A. seninjik B. nya alai C. kelimpah D. laban

87. Bup ti _______ Jarup di atas mija nya bechura mirah redam.
A. ditepuka B. disurukka C. diengkahka D. dipasukka

88. Janting seduai nuing sama bela enggau orang ______ aum besai JKKK rumah panjai sida malam tu.
A. ngulu B. nitih C. nampunG D. ngambat

89. Enteri ______ Sila benung mulung buah rian di belakang rumah sida.
A. enggau B. sereta C. lalu D. sama

90. _________ penyakit H1N1, kami sebilik enda nyadi nemuai ke menua Australia maya peremisi tu ila.
A. Nya alai B. Nyerumba C. Ketegal D. Kebuah

91. Sida Empiling jera mandi ba sungai diatu laban ti ____ meda baya ayan semak pendai.
A. udah B. apin C. lalu D. nyereta

92. ________ sida David serumah bumai lalu mimit aja ke gawa ba sebelah pasar.
A. Jarang-jarang B. Kadang-kadang C. Ketebal agi D. sekeda

93. Lima pun _____kemayau sida Empi nyau tinggar laban kena biau balai demalam.
A. dan B. batang C. buah D. igi

94. Bala nembiak mit bela duduk _________nganti Aki Jubit nusui ensera Apai Saloi.
A. bekejegit B. bejelangkit C. bekedugau D. betejengkak

95. Kaki endu Cherira _______laban udah kena tebak paku lawang lebuh ngiga kulat sawit lemai kemari.
A. pepelu B. kekilai C. sesipa D. tetengut

96. Pengawa ti mutarka penusah ngintu pemati ini Lemba udah mujur bendar ketegal ari ______ mensia mayuh ke bisi datai.
A. tulung sukung B. tusah payah C. tesau kangau D. lilih lebih

97. Kami serumah baru udah badu ngetau _____ diatu benung ngintu padi.
A. tang B. enggau C. lalu D. ti

98. Bala sida Apai Tera ti pulai ari umai tadi nyau abis __________ digagai indu manyi.
A. tenggelam pansut B. teterap tetingkap C. rebah rimpi D. miau nepau

99. Sida enda bedulika kami ti baru datai taja pan sida nemu ___ udah lelak bejalai.
A. aku B. nuan C. sida D. kami

100. Ai mata sida sebilik nyau _______aja labuh laban sinu ati meda ini sida ke sakit nyau balat-sebalat.
A. beketepak B. bekeredup C. bekerenjui D. bekepelu

101. Jelenggai agi ngaga kereja rumah tang Gandat udah ______ tinduk bekuruh laban iya berasai lelak.
A. derut-derut B. besut-besut C. sirut-sirut D. kebut-kebut

102. Edward Lua udah bekereja ______Opis Betanam Betupi.
A. di B. din C. nya D. dia

103. Bala sida ke bujang dara diasuh tuai rumah berintai ______ penatai Kepala Menteri di ruai.
A. ngambi B. nyambut C. nyaga D. nyua

104. Kitai enda tau bebuti lebuh ngereja pengawa.
A. lebuh B. nyau C. laban D. semadi

105. Bekau tulis enda mudah ____ enti dawat ke dikena kitai manah.
A. pudar B. terang C. tekinsit D. entupang

106. Laban Empangup ti kelalu ngelusu, nya alai _______ kayu pen nadai meh di dapur sida.
A. sesingkap B. serepik C. setekang D. sesirap

107. Angin kamah nyadi ari kereban utai ti mansutka api ________ asap maya nunu.
A. ngagai B. ari C. enggau D. lalu

108. Pejalai orang ke mabuk nya nyau ______ laban iya nyau enda nemu orang agi.
A. berebah-rimpai B. beguai-kasai C. besundang-luntang D. lungau-papau